Akreditované vzdelávanie v CPČ psychoterapia

Dlhodobé vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR pre CPČ psychoterapia v zdravotníckom povolaní lekár a psychológ.

Vzhľadom na platnosť opatrenia MZ SR z 1.12.2022 č. S20737-2022-OL, kt. sa ustanovuje minimálny štandard pre CPČ psychoterapia, sa SLEA Slovensko bude snažiť o rozšírenie povolenia o akreditácii aj pre zdravotnícke povolanie logopéd, liečebný pedagóg a ošetrovateľ (Mgr. v študijnom odbore ošetrovateľstvo).

Na jeseň 2023 otvárame dve nové výcvikové skupiny - jednu povedie  PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a druhú MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Vzdelávanie bude prebiehať v okolí Bratislavy.

Existenciálna analýza je psychoterapeutická metóda, ktorej vlastnú metodiku je možné využiť u väčšiny psychických ťažkostí (napr. úzkosť, strach, depresie, závislosti, psychosomatické ochorenia a i.). Predmetom vzdelávania je nadobudnutie teoretických znalostí z existenciálnej analýzy a logoterapie, spolu s nácvikom praktických terapeutických zručností a techník potrebných pre samostatnú terapeutickú prácu.

Lektorky:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
klinická psychologička a certifikovaná psychoterapeutka

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
detská psychiatrička a certifikovaná psychoterapeutka

Koterapeutky:

Mgr. Zuzana Hitková
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Hana Šándorová
psychologička a psychoterapeutka

Ďalšie informácie:

Skupinové vzdelávanie v CPČ Psychoterapia aktuálne prebieha v školiacom stredisku Univerzity Komenského (UK) v obci Modra: Učebno-výcvikové zariadenie UK, Modra-Piesok 4008, Lokalita A12, 900 01 Modra.

Vzdelávanie môže po predchádzajúcej dohode taktiež prebiehať v ubytovacom a školiacom stredisku AGAPÉ, Prostredná 37, Svätý Jur.

 
V prípade otázok a nejasností kontaktujte Mgr. Petru Čurdovú: vycvik@slea.sk