Prijímacie konanie

Vzdelávanie v CPČ psychoterapia je v súčasnosti určené pracovníkom pracujúcim v zdravotníckom povolaní lekár alebo psychológ. 

Minimálny vek záujemcov o vzdelávanie je 24 rokov a ukončené VŠ vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo alebo všeobecná psychológia (ak je psychológ zároveň zdravotníckym pracovníkom).

Prihlasovanie

Záujemcovia o vzdelávanie pošlú emailom (prihlaska@slea.sk) nasledovné dokumenty:

  • Prihláška (uveďte, do ktorej skupiny sa hlásite)
  • Motivačný list
  • Štruktúrovaný profesijný životopis

Prijímacie pohovory

Záujemcovia absolvujú 2 prijímacie pohovory, každý v trvaní 45 minút u dvoch rôznych lektoriek. Vo výnimočných prípadoch môže byť záujemcovi odporučený 3. individuálny pohovor.

Termín prvého pohovoru si dohodnú u vedúcej výcvikovej skupiny, do ktorej by radi nastúpili (v prípade bližšieho osobného alebo profesijného vzťahu s niektorou z lektoriek sa prosím hláste do skupiny k druhej lektorke).

Kontakty na vedúce výcvikových skupín:

Termín druhého pohovoru si záujemcovia dohodnú u lektorky, ktorá im bude odporučená vedúcou výcviku.

Prijímacie pohovory budú prebiehať v mesiacoch apríl až jún 2023. O výsledku prijímacích pohovorov budú uchádzači informovaní prostredníctvom e-mailu najneskôr do 15. 7. 2023.

Prihláseniu na prijímacie pohovory predchádza zaslanie vyššie uvedených dokumentov. Prijímacie pohovory budú ukončené, akonáhle sa nazbiera potrebný počet vhodných záujemcov o vzdelávanie.

Záujemcom, ktorí úspešne prejdú oboma prijímacími pohovormi, bude ponúknutá možnosť absolvovať prijímací víkend na jeseň 2023. Prijímací víkend bude ukážkou existenciálnoanalytickej práce a zároveň začiatkom vzdelávania. V závere prijímacieho víkendu sa záujemcovia rozhodnú, či chcú do vzdelávania nastúpiť. Rovnako lektorky majú možnosť rozhodnúť o definitívnom prijatí / neprijatí záujemcu.

Na prijímací víkend si záujemcovia o dlhodobé vzdelávanie prinesú:

  • Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy (návrh podáva zdravotnícke zariadenie / lekár samosprávneho kraja)
  • Kópia diplomu o získanom VŠ vzdelaní v odbore všeobecné lekárstvo alebo jednoodborová psychológia (notársky overená)
  • Kópia dokladu o registrácii v príslušnej komore (notársky overená)
  • Čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je zaradený v inom certifikačnom študijnom programe (podpísané žiadateľom)
  • Index odbornosti