Finančné náklady

a. Prijímacie pohovory

  • 2 x 50 € za prijímací pohovor v trvaní 45 minút (uhradený konkrétnej lektorke v hotovosti alebo deň vopred prevodom na účet)
  • 1 x 200 € za prijímací víkend (uhradený vopred na účet SLEA Slovensko)

b. Skupinové vzdelávanie

  • 27 x 200 € (cena za 1 trojdeň vzdelávania).
    Prijímací víkend sa počíta ako prvé z 28 skupinových stretnutí.

Poplatok za skupinové trojdne sa platí vopred 2 x ročne na účet SLEA Slovensko, t. j. 2 x 600 € ročne. Cena za 1 hodinu skupinového vzdelávania je aktuálne stanovená na 8 €. Výška poplatku sa môže počas štúdia navýšiť maximálne o 15% pôvodnej sumy.

Poplatok za skupinové vzdelávanie nezahŕňa náklady účastníkov, spojené s cestovným, ubytovaním a stravou; administratívne poplatky a poplatky účastníka za absolvovanie individuálnej praxe, individuálnej supervízie a sebaskúsenosti (cvičnej terapie).

c. Administratívne poplatky

Administratívny poplatok za zápis do vzdelávacieho programu a Index vzdelávania (50 €)

d. Praktická psychoterapeutická práca

Poplatky za absolvovanie 50 hodín stáže na pracovisku uhrádza frekventant priamo v danom zariadení. Suma za jeden deň praxe by nemala presiahnuť 12 €. Celkové náklady na absolvovanie praxe by nemali presiahnuť 75 €. Táto suma nezahŕňa náklady účastníkov spojené s cestovným, ubytovaním a stravou.

Poplatok za absolvovanie 150 hodín individuálnej / skupinovej supervízie uhrádza frekventant konkrétnemu supervízorovi. Výška poplatku je stanovená podľa cenníka supervízora.

Poplatok za absolvovanie 100 hodín individuálnej sebaskúsenosti uhrádza frekventant konkrétnemu cvičnému psychoterapeutovi. Výška poplatku je stanovená podľa cenníka poskytovateľa individuálnej sebaskúsenosti.