Požiadavky na poskytovateľa sebaskúsenosti

  1. riadny člen SLEA Slovensko s úspešne absolvovaným psychoterapeutickým výcvikom v EA a LT
  2. aktívna psychoterapeutická prax v trvaní min. 3 roky (od získania Certifikátu / ukončenia vlastného psychoterapeutického výcviku), alebo pozícia lektora v príprave v dlhodobom vzdelávaní v EA a LT
  3. kontinuálne odborné vzdelávanie v oblasti psychoterapie
  4. pravidelná supervízia vlastnej terapeutickej práce (min. 10 hodín / rok)
  5. schopnosť fenomenologického vhľadu, vzťahovosť a osloviteľnosť (fenomenologická otvorenosť)
  6. osobnostné predpoklady ako morálna integrita, nosnosť na záťaž, flexibilita a spoľahlivosť

Záujemcovia o pozíciu poskytovateľa sebaskúsenosti doručia výboru SLEA Slovensko poštou alebo e-mailom krátky motivačný list a profesný životopis zameraný na vyššie uvedené body 1-6, ako aj kópie relevantných dokladov o vzdelaní.

O zaradení poskytovateľa sebaskúsenosti na zoznam poskytovateľov sebaskúsenosti rozhoduje výbor SLEA Slovensko po osobnom pohovore so záujemcom.

Poskytovateľ sebaskúsenosti má povinnosť zúčastňovať sa spoločných stretnutí poskytovateľov sebaskúsenosti min. raz za 1-2 roky (podľa dostupnosti), min. 1x za 2 roky prezenčnou formou.


Schválené predsedníctvom SLEA Slovensko dňa 2.6.2023.