Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

SLEA Česká republika v spolupráci so SLEA Slovensko otvára prvý dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii na Slovensku. Výcvik povedie PhDr. Dana Krausová, koterapeutkami budú PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Výcvik sa bude konať vo Sv. Jure pri Bratislave a začne v októbri 2015. Je určený psychológom, lekárom a ďalším profesionálom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov v druhej polovici štúdia. Minimálny vek pre prihlásenie sa do výcviku je 24 rokov. Prijímacie pohovory budú prebiehať v období (marec) apríl – jún 2015 v Bratislave. V prípade záujmu o výcvik, napíšte prosím krátky e-mail obsahujúci Vaše meno, profesiu a kontaktné údaje na adresu vycvik@slea.sk a následne Vám bude zaslaná informácia o spôsobe prihlasovania na prijímacie pohovory.

Výcviková skupina bude otvorená v októbri 2015. Povedie ju PhDr. Dana Krausová z českej Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), o.s. s ko-terapeutkami MUDr. Zuzanou Matzovu PhD. a PhDr. Petrou Klastovou Pappovou, PhD. zo SLEA Slovensko.

Prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí: 1) dva prijímacie pohovory a 2) prijímací seminár.

1) Záujemcovia o výcvik musia absolvovať dva individuálne pohovory – každý u inej lektorky. Jeden pohovor je povinný u Dany Krausovej, ktorá je vedúcou výcviku. Lektorku pre druhý pohovor si záujemca vyberá sám.

2) Prijímací seminár je plánovaný na 02. – 03. 10. 2015. Na tento seminár budú pozvaní už iba uchádzači, ktorí boli vybraní na základe pohovorov.

Vzdelávanie bude prebiehať formou trojdenných blokov od štvrtka do soboty. Celkovo sa v rámci výcviku uskutoční 27 blokov, v jednom kalendárnom roku je to približne 6 blokov.

Frekventant musí v priebehu výcviku absolvovať minimálne 70 hodín individuálnej sebaskúsenosti u jedného z doporučených psychoterapeutov (terapeuta si frekventanti volia sami). Cena hodiny sebeskúsenosti je závislá na sadzbe konkrétneho terapeuta. Po ukončení základného vzdelávania, klinickej časti aj sebaskúsenosti prebieha supervízna časť výcviku. Skupinovou formou frekventant absolvuje 150 hodín supervízie.

Počet hodín individuálnej sebaskúsenosti a počet hodín supervízie zodpovedá požiadavkám SLEA pre udelenie Certifikátu v existenciálnej analýze a logoterapii, a tiež požiadavkám Európskej asociácie pre psychoterapiu. Pre získanie certifikátu na výkon Certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia podľa platnej legislatívy SR je potrebné navýšiť počet hodín individuálnej sebaskúsenosti na 150 hodín a počet hodín supervízie na 200 hodín.

Výcvik je momentálne akreditovaný v Českej republike. Úspešným absolventom vydá certifikát o absolvovaní výcviku SLEA Česká Republika. Po splnení požiadaviek stanovených zákonmi SR budú môcť absolventi výcviku požiadať Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR) o uznanie dokladu o vzdelaní (v minulosti už bol tento certifikát MZ SR uznaný). V prípade, že sa v priebehu výcviku podarí získať akreditáciu na Slovensku, bude certifikáty už vydávať SLEA Slovensko (v tomto prípade nebude potrebné žiadať MZ SR o jeho následné uznanie). Na tejto možnosti pracujeme.  

Podrobnejšie informácie o štruktúre výcviku nájdete aj na stránke www.slea.cz.

Pre získanie ďalších informácií nás prosím kontaktujte na vycvik@slea.sk.