Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

3. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Pokračujúc v tradícii spoločných česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie Vás 27. 4. 2019 v Bratislave radi uvítame na ďalšom ročníku. Téma konferencie je „Osamelosť a jej podoby v psychoterapii“.

Konferencia je určená odborníkom z radov psychoterapeutov, psychológov a iných pomáhajúcich profesií, študentom týchto odborov, ako aj ľuďom, ktorých zaujíma existenciálna analýza a témy týkajúce sa zmysluplného života.

Keď (nás) sloboda ohrozuje. Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy.

Dňa 8. 6. 2019 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Keď (nás) sloboda ohrozuje. Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy.

Schopnosť utvárať vzťahy je blízka takmer každému človeku. Čím je človek zrelší, tým sú vzťahy, v ktorých žije, stabilnejšie a súčasne slobodnejšie. Osobnostné zranenia a deficity však mnohým ľuďom bránia, aby boli v blízkych vzťahoch naozaj slobodní. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku závislosti vo vzťahoch. Pozrieme sa na príčiny jej vzniku, ako aj na vzájomnú dynamiku dvoch ľudí v závislom vzťahu. Priblížime si jednotlivé typy osobnosti, ktoré majú sklon vytvárať (spolu)závislé vzťahy, ako aj jednotlivé formy závislých vzťahov – v partnerstve, priateľstve, na pracovisku, či v terapeutickom vzťahu. Formou vlastného zážitku budú mať účastníci možnosť nahliadnuť aj na prípadné vlastné (spolu)závislé správanie. Pozornosť budeme tiež venovať možnostiam terapeutickej práce v rámci závislého vzťahu a hľadaniu cesty k väčšej zodpovednosti a slobode.

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Workshopy sú určené ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom so záujmom o psychoterapiu.

Workshopy a prednášky z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti môžu byť vhodné aj pre iné profesijné skupiny.

Archív akcií