Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

GDPR Privacy notice: Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb – občianske združenie Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko a informácie pre dotknuté osoby

Radi by sme Vás uistili, že občianske združenie – Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko, so sídlom na adrese Jozefská 7845/12, 811 06 Bratislava, IČO: 42265240 (ďalej len „SLEA Slovensko“ alebo „my“), venuje maximálnu možnú pozornosť zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Okrem Nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, či pri spracovaní vystupujeme v úlohe prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, komu môžeme osobné údaje poskytovať, a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

Meno prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko
so sídlom na adrese Jozefská 7845/12, 811 06 Bratislava
IČO: 42265240

Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov: Mgr. et Mgr. Petra Čurdová

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, obráťte sa na nás na emailovej adrese: osobneudaje@slea.sk

Aké údaje spracovávame

Spracovávame nasledovné osobné údaje:
a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, akademický, vedecký titul, dátum narodenia, vzdelanie, profesia;
b) kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa;
c) údaje o objednaných aktivitách a podujatiach, o ktoré ste prejavili záujem, ktorými  sú najmä údaje o názvoch a termínoch podujatí, na ktoré ste sa u nás prihlásili, a ktorých ste sa zúčastnili, vrátane údajov o spôsobe platby a čísle platobného účtu;
d) údaje o vašom správaní sa na webe, najmä stránky, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzie a jazykové nastavenia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie;  

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:
a) bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
b) na základe vášho súhlasu.

Účely spracovania

1. Ak u nás objednáte workshop alebo účasť na konferencii, či inej vzdelávacej aktivite

Pokiaľ si u nás ako fyzická osoba objednáte účasť na workshope, konferencii, či prednáške, spracovávame za účelom spracovania Vašej prihlášky a zabezpečenia Vašej účasti na zvolenom podujatí,  Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

To, že tieto údaje použijeme za účelom spracovania Vašej prihlášky a zabezpečenia Vašej účasti na zvolenom podujatí, znamená, že ich použijeme najmä:

Tieto údaje spracovávame a uchovávame po dobu troch rokov od absolvovania podujatia. Vaše údaje spracovávame, pretože ich spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, na základe ktorej Vám umožňujeme účasť na Vami zvolenom podujatí, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby. Bez ich poskytnutia Vám nemôžeme zabezpečiť účasť na podujatí.

2. Ak nám udelíte súhlas na zasielanie informácií o novinkách

Pokiaľ nám udelíte súhlas na zasielanie ponúk o nových aktivitách formou emailu, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vyhlásenia na adresu občianskeho združenia alebo na emailovú adresu určenú na tento účel osobneudaje@slea.sk.

V prípade, ak súhlas neodvoláte, osobné údaje na tento účel používame po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.

3. Ak navštívite náš web

3.1. Využívanie súborov cookies a ďalších technológii

Na našom webe nepoužívame žiadne cookies.

3.2. Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Ak navštívite webovú stránku www.slea.sk, náš webhostingový partner - spoločnosť WebSupport, s.r.o. uchováva nasledovné údaje po dobu 14 dní:

Tieto údaje o Vašom správaní na webe sú dočasne uchovávané dodávateľom služby bez Vášho súhlasu na štatistické účely a na možnú optimalizáciu a vylepšenie webových služieb. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.  

Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov, a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? Takými sprostredkovateľmi sú najmä:
a) advokáti, daňoví poradcovia, účtovníci
b) správcovia webovej stránky.

Zoznam konkrétnych sprostredkovateľov osobných údajov, ktoré využívame, nájdete v zozname sprostredkovateľov, ktorý Vám na požiadanie zašleme emailom.  

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Poskytovanie údajov mimo EÚ

Vaše údaje nebudú presúvané do krajín mimo EÚ.  

Aké máte práva pri spracovávaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní Vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

1. Právo na prístup

Máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už za poplatok.

2. Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

3. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

4. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

5. Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na Vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

6. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

7. Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.  

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov či čokoľvek iné, sa môžete obracať na emailovú adresu osobneudaje@slea.sk.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie Vás samozrejme budeme informovať.

Ako prevádzkovateľ si vyhradzujeme právo zmeniť znenie tejto informácie v prípade zmeny spracúvania  osobných údajov, ako aj v prípade legislatívnej zmeny.

Dátum poslednej revízie: 8. októbra 2018