Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Štruktúra dlhodobého programu v EA a LT

a. Skupinová časť dlhodobého programu v EA a LT

Obsahom dlhodobého programu je sprostredkovanie teórie existenciálnej analýzy a logoterapie (EA a LT), predovšetkým jej fenomenologického pohľadu na človeka a jeho potreby, teórie štyroch základných osobných motivácií, práce so zmyslom, autenticitou, zodpovednosťou a  života s „vnútorným súhlasom“. Okrem teórie EA a LT budú frekventantom sprostredkované tieto okruhy: teória vývinu človeka, prehľad psychoterapeutických systémov, teória zmeny, chápanie sociálnych otázok vo vzťahu k psychoterapii, vybrané klinické obrazy, teória intervencie a hodnotenia efektu. Z praktických zručností bude skupinovou formou realizovaná výučba metodológie existenciálnej analýzy (min. 100 hodín) a skupinového zážitku na sebe (min. 150 hodín).

Táto časť trvá 700 hodín, prebieha formou pravidelných, vopred dohodnutých 28 trojdenných stretnutí, z ktorých každé sa skladá z 25 vyučovacích hodín. Tieto stretnutia prebiehajú v rozpätí 4,5 roka, v intervale 6 skupinových stretnutí ročne.

Skupina má cca. 16 – 18 členov. Ide o uzavretú skupinu, do ktorej v priebehu vzdelávania nepribúdajú noví členovia, a ktorá je po celú dobu vedená vedúcou výcviku a koterapeutkami.

b. Individuálna resp. semi-individuálna časť

c. Praktikum existenciálnoanalytickej práce (300 hodín).

Dĺžka supervíznej časti a praktika existenciálnoanalytickej práce závisí na aktivite a možnostiach frekventanta. Supervízia a praktikum existenciálnoanalytickej práce musí byť zrealizovaná do 7 rokov od ukončenia skupinovej časti programu.

d. Stáž v zariadení, kde sa pracuje s trpiacim človekom, so zameraním na psycho-sociálnu krízu a spoluprácu s inými odborníkmi v oblasti duševného zdravia (50 hodín). Frekventanti vzdelávania dostanú zoznam odporúčaných pracovísk pre prax.

Kritériá pre úspešné ukončenie výcviku

Úspešní absolventi dlhodobého programu v existenciálnej analýze a logoterapii z radov pomáhajúcich profesií mimo odbor zdravotníctva dostanú potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu spolu s počtom hodín pre jednotlivé časti vzdelávania.