Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Prijímacie konanie

Do dlhodobého programu v existenciálnej analýze a logoterapii (mimo CPČ psychoterapia) sa môžu hlásiť záujemcovia, ktorí sú absolventmi nasledovných študijných odborov: jednoodborová psychológia, logopédia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca, diplomovaná zdravotná sestra. Úspešní absolventi dlhodobého vzdelávania dostanú potvrdenie o absolvovaní s uvedeným počtom hodín jednotlivých častí vzdelávania.

O prípadných záujemcoch z radov študentov uvedených odborov v druhej polovici magisterského štúdia bude v prípadoch z dôvodov osobitého zreteľa rozhodnuté prijímacou komisiou.

Minimálny vek záujemcov o vzdelávanie je 24 rokov.

Prihlasovanie

Záujemcovia o vzdelávanie pošlú poštou (SLEA Slovensko, Jozefská 12, 811 08 Bratislava) alebo emailom (prihlaska@slea.sk) nasledovné dokumenty:

Prijímacie pohovory

Záujemcovia absolvujú 2 prijímacie pohovory, každý v trvaní 45 minút u dvoch rôznych lektoriek. Vo výnimočných prípadoch môže byť záujemcovi odporučený 3. individuálny pohovor.

Termín prvého pohovoru si dohodnú u vedúcej výcvikovej skupiny, do ktorej by radi nastúpili (v prípade bližšieho osobného alebo profesijného vzťahu s niektorou z lektoriek sa prosím hláste do skupiny k druhej lektorke).

Kontakty na vedúce výcvikových skupín:

Termín druhého pohovoru si záujemcovia dohodnú u lektorky, ktorá im bude odporučená vedúcou výcviku.

Prijímacie pohovory budú prebiehať v mesiacoch apríl až jún 2023. O výsledku prijímacích pohovorov budú uchádzači informovaní prostredníctvom e-mailu najneskôr do 15. 7. 2023.

Prihláseniu na prijímacie pohovory predchádza zaslanie vyššie uvedených dokumentov. Prijímacie pohovory budú ukončené, akonáhle sa nazbiera potrebný počet vhodných záujemcov o vzdelávanie.

Záujemcom, ktorí úspešne prejdú oboma prijímacími pohovormi, bude ponúknutá možnosť absolvovať prijímací víkend na jeseň 2023. Prijímací víkend bude ukážkou existenciálnoanalytickej práce. V závere prijímacieho víkendu sa záujemcovia rozhodnú, či chcú do dlhodobého programu nastúpiť. Rovnako lektorky majú možnosť rozhodnúť o definitívnom prijatí / neprijatí záujemcu.