Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Štruktúra vzdelávania

(podľa opatrenia MZ SR z 1.12.2022 č. S20737-2022-OL, kt. sa ustanovuje minimálny štandard pre CPČ psychoterapia)

a. Skupinové vzdelávanie (teoretické aj praktické)

Obsahom vzdelávania je sprostredkovanie teórie existenciálnej analýzy a logoterapie (EA a LT), predovšetkým jej fenomenologického pohľadu na človeka a jeho potreby, teórie štyroch základných osobných motivácií, práce so zmyslom, autenticitou, zodpovednosťou a  života s „vnútorným súhlasom“. Okrem teórie EA a LT budú frekventantom sprostredkované tieto okruhy: teória vývinu človeka, prehľad psychoterapeutických systémov, teória zmeny, chápanie sociálnych otázok vo vzťahu k psychoterapii, vybrané klinické obrazy, teória intervencie a hodnotenia efektu. Z praktických zručností bude skupinovou formou realizovaná výučba a nácvik metodológie existenciálnej analýzy (min. 100 hodín) a skupinového zážitku na sebe (min. 150 hodín).

Skupinová časť (teoretického aj praktického) vzdelávania trvá 700 hodín, prebieha formou pravidelných, vopred dohodnutých 28 trojdenných stretnutí, z ktorých každé sa skladá z 25 vzdelávacích hodín. Tieto stretnutia prebiehajú v rozpätí 4,5 roka, v intervale 6 skupinových stretnutí ročne.

Skupina má cca. 16 – 18 členov. Ide o uzavretú skupinu, do ktorej v priebehu vzdelávania nepribúdajú noví členovia, a ktorá je po celú dobu vedená vedúcou výcviku.

b. Individuálne resp. semi-individuálne vzdelávanie

c. Praktikum psychoterapeutickej - existenciálnoanalytickej práce (300 hodín, z toho min. 100 hodín pod supervíziou certifikovaného psychoterapeuta).

Dĺžka supervíznej časti a praktika existenciálnoanalytickej práce závisí na aktivite a možnostiach frekventanta. Supervízia a praktikum existenciálnoanalytickej práce musí byť zrealizovaná do 7 rokov od ukončenia skupinovej časti vzdelávania.

d. Stáž v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia, so zameraním na psycho-sociálnu krízu a spoluprácu s inými odborníkmi v oblasti duševného zdravia (50 hodín). Frekventanti vzdelávania dostanú zoznam odporúčaných pracovísk pre prax.

Kritériá pre úspešné ukončenie výcviku

Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie lekár a psychológ. Úspešní absolventi spĺňajúci toto kritérium získajú certifikát pre výkon CPČ Psychoterapia.

Študijný poriadok